Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  elektronik cihazlarda vergi indirimi

  1ziyaretçi

  elektronik cihazlarda vergi indirimi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gençlere teknoloji vergi indirimi nedir? Bilgisayar ve cep telefonunda vergi ne kadar olacak, vergi kalkacak mı?

  Gençlere teknoloji vergi indirimi nedir, ne zaman gelecek? Gençlere telefon tablet ve bilgisayar satışında vergi indirimi!

  Teknolojik ürünlere vergi indirimi mi geliyor? - ShiftDelete.Net

  Teknolojik ürünlere vergi indirimi mi geliyor? - ShiftDelete.Net


  Nil Ticaret Merkezi – Giriş Katı
  Yeşilce Mah. Yunus Emre Cd. No:8
  34418 – Kâğıthane/İstanbul

  [email protected]

  Yazı kaynağı : shiftdelete.net

  Bilgisayar, tablet, cep telefonu elektronik eşyalarda vergi indirimi mi olacak? AK Parti yeni projeleri neler? - Yeni Şafak

  rte'nin teknolojik ürünlere vergi indirimi

  Elektronik Ticarette KDV Uygulamalar� | Dijital Vergi - Verginet

  Erdal Din�t�rk | Deloitte, Vergi Orta��

  Dar m�kellef kurumlar�n T�rkiye’de m�kellefiyet tesis ettirmeksizin yapt��� dijital �r�n ve hizmet teslimlerinin vergilendirilmesi 464 say�l� Vergi Usul Kanunu Genel Tebli�inin 1.7.2016 tarihinden itibaren y�r�rl��e girmesiyle pek �ok uluslararas� �irketi ilgilendiren bir boyut kazanm��t�r.

  Katma De�er Vergisi Kanunu genel olarak vergilendirmeyi mal teslimleri ve hizmet ifalar� �er�evesinde de�erlendirmi�tir. T�rkiye’de vergi m�kellefi olmayan dar m�kelleflerden sat�n al�nan mallar�n KDV’si ithalat s�ras�nda beyan edilip �denmektedir. E-ticaret kapsam�nda internet �zerinden mal sat�n alan bireysel t�keticiler i�inse (B2C) g�mr�k vergileri da��t�m� yapan �irket taraf�ndan beyan edilip �denmektedir. Dolay�s�yla dar m�kellef kurumlardan e-ticaret kapsam�nda sat�n al�nan mallar�n KDV beyan� ve �demesi mevcut sistemde zaten yap�labilmektedir.

  T�rkiye’de vergi m�kellefi olmayan dar m�kelleflerden T�rkiye’de KDV m�kelleflerine yap�lan (B2B) dijital �r�n ve hizmet sat��lar�nda ise vergilendirme bu hizmetlerden T�rkiye’de faydalan�lmas� kayd�yla sorumlu s�fat�yla yap�lmaktad�r. Hizmeti sat�n alan KDV m�kellefi hizmet bedeli �zerinden sorumlu s�fat�yla KDV’yi �demekte ve ayn� zamanda bu KDV’yi ayl�k KDV beyanlar�nda indirim konusu yapmaktad�r.

  Ancak as�l sorun bireysel t�keticilere yap�lan dijital �r�n ve hizmet sat��lar�nda ortaya ��kmaktad�r. Asl�nda yasal olarak bu durumlarda da T�rkiye’de hizmeti sat�n alan bireysel t�ketici, sat�n ald��� mal�n KDV’sini sorumlu s�fat�yla beyan edip �demekle y�k�ml�d�r. Bununla birlikte g�n�m�z ekonomisinde milyonlarca ki�inin internet �zerinden dijital �r�n ve hizmet sat�n ald��� d���n�ld���nde sorumlu s�fat�yla KDV beyan� y�ntemiyle milyonlarca ki�iden (hem de beyanname al�narak) KDV toplanmas�n�n pratikte pek m�mk�n olmad��� a�ik�rd�r.

  Bu kapsamda uluslararas� �irketlerin T�rkiye’de m�kellefiyet olu�turmaks�z�n do�rudan bireysel t�keticilere satt�klar� dijital i�erik �e�itleri genellikle �unlar olmaktad�r:

  Sat�n al�nan bu i�eriklere bakt���m�zda bunlardan pek �o�u T�rkiye’de bir vergi m�kellefinden de sat�n al�nabilir niteliktedir. Bu durumda genel olarak KDV oran�n�n %18 oldu�unu varsayarsak T�rkiye’de vergi m�kellefi olmaks�z�n internet �zerinden sat�� yapan bu dar m�kellef kurulu�lar T�rkiye’de vergi m�kellefi olanlara g�re %18’lik bir maliyet avantaj� ta��maktad�r.

  464 say�l� Vergi Usul Kanunu Genel Tebli�i ile getirilen bilgi verme zorunlulu�u kay�t d��� dijital i�erik ve hizmet sat��lar�n�n kay�t alt�na al�nmas�n� ama�lamaktad�r.

  Ancak mevcut KDV Kanunu’na g�re bu dijital i�erik ve hizmet sat��lar�ndan KDV tahsili teorik olarak m�mk�n olsa da pratik olarak imk�ns�zd�r. Bu sebeple mevzuatta bu y�nde de�i�iklik yap�lmas� gerekir.

  Avrupa Birli�inde Uygulama Nas�l?

  Avrupa Birli�i mevzuat�n� inceledi�imizde internet �zerinden yap�lan hizmet sat��lar�na ili�kin KDV’nin beyan� ve �denmesi detayl� olarak a��klanm��t�r. �ncelikle Avrupa Birli�i KDV direktiflerine g�re Avrupa birli�i �lkelerinde vergi m�kellefiyeti bulunmayan dar m�kellef kurulu�lar sadece KDV bak�m�ndan m�kellefiyet tesis ettirebilmektedirler.

  2006/112/EC say�l� kararla herhangi bir Avrupa Birli�i �lkesinde verilen ileti�im hizmetleri, radyo ve televizyon yay�nlar� ve internet �zerinden verilen hizmetler, hizmetin sat�n al�nd��� �lkede KDV m�kellefiyeti gerektirmektedir. Bu m�kellefler ayl�k elde ettikleri gelirleri beyan etmekte ve bu gelirler �zerinden hesaplad�klar� KDV’yi ilgili �lkeye �demektedirler.

  Hatta Avrupa Birli�i Komisyonu bu tarz global �irketlerin istedikleri bir Avrupa Birli�i �lkesinde m�kellefiyet tesis ettirebilmelerini ve t�m AB �lkelerinden elde ettikleri geliri bu �lkeye beyan edebilmeleri konusunda �al��ma y�r�tmektedirler (mini one stop shop).

  Bu �al��man�n amac� internet �zerinden yap�lan i�erik ve hizmet sat��lar�nda uluslararas� �irketlerin hen�z yakla��k %20’sinin vergi m�kellefi olmas� ve bu oran�n art�r�lmas�d�r. Avrupa birli�i �lkelerinin bireysel t�keticilere yap�lan sat��lardan elde edilen gelirle ilgili bilgileri bankalardan ve arac� kurulu�lardan istemesi ki�isel bilgilerin gizlili�i mevzuat� a��s�ndan m�mk�n de�ildir. Bu sebeple vergi beyan�n� kolayla�t�rarak daha fazla vergi toplaman�n yollar�n� aramaktad�rlar.

  �nerimiz.

  454 say�l� VUK Genel Tebli�ine g�re 1.1.2016 sonras�nda internet �zerinden i�erik ve hizmet satan uluslararas� �irketlerin T�rkiye’den elde ettikleri gelirler biliniyor olaca��ndan bu tarz gelirler �zerinden KDV tahsilat� art�k daha kolay olacakt�r. Ancak bu tahsilat� yapabilmek i�in ya Avrupa Birli�i KDV direktiflerine paralel olarak hizmet satan uluslararas� �irketlerin sadece KDV i�in m�kellefiyet tesis ettirmesi m�mk�n k�l�nmal� ya da yurtd���na �demeye arac�l�k eden kurulu�lara (bankalar vb.) bu �demeler �zerinden sorumlu s�fat�yla KDV �denmesi y�k�ml�l��� getirilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.verginet.net

  Bazı cep telefonlarının ÖTV'leri yeniden düzenlendi

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  teknoloji tasarım dersi defter kapağı

  1ziyaretçi

  teknoloji tasarım dersi defter kapağı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TEKNOLOJİ TASARIM ÖDEV KAPAĞI | TEKNOLOJİ TASARIM ÖDEV KAPAĞI İNDİR | TEKNOLOJİ TASARIM ÖDEV KAPAĞI HAZIRLAMA | TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖDEV KAPAKLARI | TEKNOLOJİ TASARIM PROJE KAPAKLARI

  Teknoloji Tasarım Ödev KapaklarıTeknoloji Tasarım Ödev Kapakları İndir, Teknoloji Tasarım Ödev Kapağı,Teknoloji Ödev Kapakları İndir, Teknoloji Ödev Kapakları, Teknoloji Ödevleri, Teknoloji Ödev İndir, Teknoloji Ödevler, Bilim Ve Teknoloji Nedir Ödev, Teknoloji İndirme, Teknoloji Odev, Teknoloji Tasarım Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarım Ödev Kapak, Ödev Kapak İndir, Ödev Kapak Türkçe, Ödev Kapak Yapma, Ödev Kapak Hazırlama Programı, Üniversite Ödev Kapak Örneği, Ödev Kapak Fotoğrafları, Teknoloji Tasarım Ödev Kapağı, Ödev Kapakları, Teknoloji Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarım Ödev Kapağı İndir, Ödev Kapağı Hazırlama, Teknoloji Ödev Kapakları, Tasarım Ödev Kapakları, Bilişim Teknolojileri Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarımla İlgili Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarım Ödev Kapağı Hazırlama, Teknolojik Tasarım Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarım Ödev Kapaklar, Teknoloji Tasarım Ödev Kapak Örnekleri, 7. Sınıf Teknoloji Tasarım Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarım Kurgu Kuşağı Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarım Ürün Dosyası Ödev Kapakları, Teknoloji Tasarımla İlgili Güzel Sözler, Fen Ve Teknoloji Dersi Ödev Kapakları,Teknolojik Ödev Kapakları, Teknolojik Ödev Kapakları İndir, Teknolojik Ödev Kapağı İndir, Fen Bilgisi Ödev Kapakları, Fen Ve Teknoloji Ödev Kapakları, Fen Bilgisi Ödev Kapakları, 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Ödev Kapakları5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Teknoloji Ödev Kapakları4. Sınıf Teknoloji Tasarım Ödev Kapakları5. Sınıf Teknoloji Tasarım Ödev Kapakları ve Tüm Ödev Kapakları, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında da en yeni Ödev Kapaklarını sizler İçin sunuyoruz. Sevgili Öğrenciler Sizler için hazırladığımız " Teknoloji Tasarım Ödev Kapakları " nı ister tek tek isterseniz tamamını bilgisayarınıza ücretsiz indirmek için aşağıda yer alan kapakların üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Teknoloji Tasarım Ödev Kapaklarını bilgisayarınıza sorunsuz ve zahmetsizce indirebilirsiniz. İyi Dersler Dileriz. Ödev Kapakları

  Yazı kaynağı : www.izmirde.biz

  TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ KİTAP KAPAĞI ÇALIŞMASI

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  gunluk hayatta yapilan dil yanlislari

  1ziyaretçi

  gunluk hayatta yapilan dil yanlislari bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Günlük Hayatta Yapılan Dil Hataları!

  Günlük Hayatta Yapılan dil yanlışları, Dil yanlışları istemeyerek yazarken veya konuşurken o dilin kurallarına uymamaktır. Türkçeyi düzenleyen ve kurallar koyan kurum Türk Dil Kurumudur. Günümüz de sosyal medya, gazetelerdeki köşe yazıları, televizyon kanallarındaki programlar gibi pek çok halk önünde olan kurumların veya kişilerinde bu hataları birçok kez yaptığını görüyoruz.

  Günlük hayatta yapılan dil yanlışları ile ilgili örnekler

  Türkçede konuşurken yanlış telaffuz edilen birçok kelime vardır ama en yanlışı da onları doğru sanmaları ve herkesin o yanlışı doğru kabul etmesidir.

  Kelimelerin Yanlış telaffuz edilmesi;

  Yanlış söylenen kelimelerin birçoğu yabancı dillerden çevrilmiştir bu yüzden konuşulurken yapılan hatalar ortaya çıkmıştır ama bu Türkçede de yanlış söylenen kelimeler yok anlamına gelmez onlarında yanlış söylenmesinin nedenleri halk tarafından doğru sanılması ve herkesin yanlışı kullanmasıdır.

  "altmış" yerine "atmış" denilmesi,

  "jelatin" yerine "celatin" denilmesi,

  "sarımsak" yerine "sarmısak" denilmesi,

  "herkes" yerine "herkez" denilmesi,

  "film" yerine "filim" denilmesi,

  "falan" yerine "felan" denilmesi,

  Kelimelerin Yanlış Yazılması;

  Yanlış yazılan yazıların birçoğu yabancı dillerden gelmiştir bu yüzden bizde olmayan harf veya yazım şekilleri neticesinde yanlış yazılabilir ama Türkçede de yanlış yazılan kelimeler yok anlamına gelmez onlarında yanlış yazılma nedenleri de okunduğu gibi yazılmaya çalışılmasıdır.

  "tren" yerine "tiren" yazılması,

  "ait" yerine "ayit" yazılması,

  "birçok" yerine "bir çok" yazılması,

  "iddia" yerine "idda" yazılması,

  "laboratuvar" yerine "laboratuar" yazılması,

  "alerji" yerine "allerji" yazılması,

  Kelimelerin gereksiz kullanması;

  Birden fazla sözcüğün aynı anlam ifade etmesiyle ortaya çıkar. Bu aynı anlam ifade edilen kelimelerden bir tanesi çıkartılıyor ve cümleden anlam kaybı olmuyor ise o kelime gereksizdir .İyi Bir yazar gereksiz kelimelere yer vermez çünkü; gereksiz kelimeler cümlenin hem sadeliğini bozar hem de anlam bozukluğu yaratır.
   

  İki adam, altı saat süreyle buluşacaklar.

  "süreyle" sözü gereksizdir çünkü; "altı saat" ile aynı anlamı ifade ediyor o yüzden gereksizdir.

  Benim için dediklerin işitip, duyduk.

  "işitip" gereksizdir çünkü; "duyduk" ile aynı anlamı ifade ediyor o yüzden gereksizdir.

  Ablam odasında bulunup ders çalışıyor

  "bulunup" gereksizdir çünkü; "odasında ders çalışıyor " ile aynı anlamı ifade ediyor o yüzden gereksizdir

  Ahmet ile Ersin yolda yürürken karşılıklı selamlaştı.

  "karşılıklı" gereksizdir çünkü; "selamlaştık" ile aynı anlamı ifade ediyor o yüzden gereksizdir.

  Ali; Ahmet ve Can ile birlikte okula doğru gitmiş.

  "birlikte" gereksizdir çünkü; "gitmiş" ile aynı anlamı ifade ediyor o yüzden gereksizdir.

  Yazı kaynağı : www.weblumbaga.com

  Forum Sayfa Cevapları

  5. Sınıf Türkçe Siz de günlük hayatta yapılan dil yanlışlarıyla ilgili örnekler yazınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.

  Cevap : Günlük hayat içerisinde zalata, sevirem, kalkayrum, yalnış gibi yapılan dil yanlışlıkları örnek olarak verilebilir.

  Cevap :

  Günlük hayatımıza insanlar şivelerden dolayı veya alışa gelmiş kalıp yanlılarınına nedeniyle dil yanlışlıkları yapmaktadır.

  Günlük hayatta yapılan dil yanlışlıklarına örnekler şunlardır ;

  gibi yanlış kelimeler kullanılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  sıkça yapılan dil yanlışları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  kardeslerim fragman 61 bölüm fragmanı

  1ziyaretçi

  kardeslerim fragman 61 bölüm fragmanı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kardeşlerim 61 Bölüm Fragmanı - Fragman İzle - Yeni Bölüm Tanıtımı | atv

  Kardeşlerim 61.Bölüm Fragmanı

  "Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, oda DNA testi..."

  Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürür.

  Yapım: NGM Media
  Yapımcı: Nazlı Heptürk
  Yönetmen: Serkan Birinci
  Senaryo: Gül Abus Semerci
  Oyuncular: Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Evrim Doğan, Melis Minkari, Recep Usta, Lizge Cömert, Berk Ali Çatal, Aslı Mavitan, Kaan Çakır, Nihan Büyükağaç, Nazlı Çetin, Ecem Sena Bayır, Barış Aksavaş, İrem Deniz, Emre Yetek, Atakan Özkaya, Eylül Lize Kandemir ve Cüneyt Mete

  Yazı kaynağı : www.atv.com.tr

  Kardeşlerim 61. bölüm fragmanı: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, oda DNA testi... videosunu izle | Takvim TV

  Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı

  Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı | ''DNA testi...'' @atv ​ - Dailymotion Video

  Kardeşlerim 61.Bölüm Fragmanı

  Kardeşlerim 61.Bölüm Fragmanı

  Başrollerinde Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Diğer Fragmanlar bu hafta yayınlanacak mı?

  Dizinin son fragmanı sayfaya eklendi! Her bölümü büyük bir merakla beklenen dizide neler yaşanacağını sık sık güncellediğimiz bu sayfadan öğrenebilir, en iyi tüyolara sitemizden ulaşabilirsiniz.

  Dizinin özeti en kısa sürede bu sayfaya eklenecek, lütfen takipte kalın. Son bölümde neler yaşandı?

  "İnsanlık parayla olsaydı, hediye alacağımız çok kişi vardı…"

  Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

  Yazı kaynağı : www.fragmanlarim.com

  Yazı kaynağı : www.yenifragmanlari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  üniversite ek tercihler ne zaman 2022

  1ziyaretçi

  üniversite ek tercihler ne zaman 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  YKS ek tercih ve üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM ile üniversite YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

  YKS ek tercih ve üniversite kayıt tarihleri: 2022 ÖSYM ile üniversite YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman ve hangi tarihte yapılacak?

  Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

  Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

  Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

  Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM üniversite kılavuzu ile 2022 YKS 3. ek tercih olacak mı, yapılacak mı?

  YKS 3. ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ÖSYM üniversite kılavuzu ile 2022 YKS 3. ek tercih olacak mı, yapılacak mı?

  EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

  YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

  Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

  .

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  YKS 2022 ek tercihleri ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

  YKS 2022 ek tercihleri ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

  Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.

  Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

  Ek Yerleştirme Kılavuzu İçin Tıklayınız

  Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.

  Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

  Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.

  Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.

  Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

  10 soruda 2022 YKS tercihleri

  1- YKS'de baraj puanı uygulamasının kaldırılması ne anlama geliyor?

  2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

  2- Baraj puanının kaldırılması yerleştirmeleri nasıl etkiler?

  Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak.

  3- Bazı programlardaki "başarı sırası koşulu" uygulaması devam edecek mi?

  Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

  Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

  4- Yerleştirme hangi puana göre yapılacak?

  Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

  5- Bu yıl üniversite kontenjanları arttı mı?

  Geçen yıl üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu yıl üniversitelerde toplam kontenjanlar 22 bin 821 artırılarak, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlendi.

  YKS bir sıralama sınavı olduğundan adaylar, sadece kontenjanlar düzeyinde ve başarı sırasına ve tercihlere göre yerleştirilecek. Dolayısıyla sıralaması düşük bir adayın yüksek sıralamaya sahip bir programa yerleştirilmesi mümkün olmayacak.

  6- Adayların YKS tercihlerinde göz önünde bulundurması gereken hususlar neler olmalı?

  Tercih yapılırken adayların ilgi, yetenekleri, değerleri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak. Bu tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2021 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.

  Adayların, ortaöğretim kurumlarında tercih komisyonlarında görev alan ve online olarak da ulaşabilecekleri rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan ya da Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonlarından destek alarak tercihlerini oluşturmaları yerinde olacak.

  7- Bu yıl aday netlerinin yüksek olmasına rağmen, puanlarda yükselme ancak sıralamalarda düşüşler var. Bu durum tercihleri nasıl etkiler?

  Puanların ve sıralamaların yükselmesi ve düşmesine ilişkin değişim her yıl farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu değim sınavın zorluk derecesine, adayların netlerine göre belirlenir. Sınavda cevaplanan soruların doğru ve yanlış sayısı göz önüne alınarak ve istatistiki olarak hesaplanması sonucunda adayların sıralamaları, puanları yükselir ya da düşer. Dolayısıyla YKS aslında bir sıralama sınavıdır.

  Bu yıl ortaya çıkan bu durumun, 200 bin ve öncesi sıralamalarda fazla etki yaratması beklenmiyor. Ancak 200 bin ve sonraki sıralarda özellikle baraj puanının kalkmasıyla üniversite bölümlerinin sıralamalarında önemli farklılıklar oluşması bekleniyor. Bu nedenle tercihlerin dikkatli yapılması gerekiyor.

  8- YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunulacak?

  Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için YÖK ATLAS verilerine bakılmalı.

  YKS tercihlerinde adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeleri gerekiyor. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

  Tercihlerde kullanılabilecek alternatif bir formül

  Eğitim uzmanlarına göre, tercihler için farklı formüller dikkate alınabilir. Bunlardan biri Sayısal (SAY) tercihlerinde başarı sırasının yüzde 50 fazlası ile yüzde 50 eksiği göz önünde bulundurularak sıralama yapılması. Örneğin, 10 bin sıralamaya sahip SAY puanı ile bir bölüm isteyen adayın tercihlerini 5 bin-15 bin arasında tutması tavsiye ediliyor.

  Bu yıl Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) tercihlerde ise sapmalar bekleniyor. Bu nedenle bu puan türlerinde adaylar, başarı sırasının yüzde 100 fazlasına kadar üst sıralarda tercih yapabilir. Alt tercihlerde ise başarı sıralamasından çok daha aşağılara inilebilir. Örneğin EA türünde 150 bindeki bir adayın tercihlerini 50 bin-300 bin arasında tutması öneriliyor.

  Sıralamalar neden düştü?

  Bu yıl YKS sonuçlarında puanların geçen yıllara göre yüksek olmasına rağmen, sıralamalardaki düşüş dikkati çekti.

  TYT Türkçe testinde 40 sorudaki ortalama net geçen yıl 18,78 iken bu yıl 17,7'ye düştü. Dolayısıyla Türkçe neti yüksek olan adayların başarı sıralaması da daha yukarıya çıktı ve bu test sıralamalarda belirleyici oldu. TYT matematik testinde 40 sorudaki net ortalaması geçen yıl 5,5 iken bu yıl 6,9'a yükseldi.

  Eğitim uzmanları sıralamalarda düşüşün nedenlerini, "Türkçe testinin belirleyiciliği arttı, matematik testindeki belirleyicilik azaldı, aday sayısı arttı, 2022-YKS önceki yıllara göre nispeten daha kolay bir sınavdı." şeklinde sıraladı.

  Bu nedenle bu yıl, geçen yıllara göre netleri yüksek adaylar, nispeten daha düşük başarı sıralaması elde etti.

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  kpss ortaöğretim kitap önerileri 2022

  1ziyaretçi

  kpss ortaöğretim kitap önerileri 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kpss 2022 kaynak �nerisi - Memurlar.Net - Forum

  uzun �neri yaz�m vard� durun atay�m

  2022 kpss s�nav� �al��acak varsa �urda hoca �nerisinde bulunay�m

  T�rk�e

  - Kadir G�m�� Tytci ama kpss ile paralel anlat�yor eksik konu

  anlatm�yor tam bize uygun ve �zn�r saat hoca gibi videolar� uzun de�il ,

  �zn�r hocan�n kitaplar�n� �nermiyorum

  Karek�k Tyt T�rk�e kitab�n� ��z�n , Kadir g�m���n Tyt t�rk�e Kitab�n� ��z�n , Pegemin

  T�rk�e kitab�n� ��z�n , sonra elinize ne gelirse ��z�n kesinlikle son 3-4 ay kala t�rk�enin karakutusuna ba�lay�n

  Matematik

  Ben m�hendis karde�lerime video izlemesini �nermiyorum e�er �ok eski

  mezun de�iller ve matematikte eksikleri �ok yoksa bol soru ��z�n

  a��kcas� ne bulursan�z onu ��z�n art�k adamlar ma�aradan soru ��kar�yor

  piyasadaki matematik kaynaklar�n� taray�n. Karakutusunu kesinlikle

  ��z�n. �lyas g�ne�i izleseniz bile ben kitaplar�n� kpss s�nav�

  format�nda bulmuyorum bilginiz olsun

  Co�rafya

  Ben Engin Erayd�n ve Bayram meral hocay� �neriyorum onlardan

  �al���rsan�z harika olur hatta hangisinin anlat�m� size uyarsa ondan

  �al���n haritalar �zerinde ise 50 tane dilsiz harita ��kar�n her

  konudaki �eyleri harita �zerine ekleyin �rnek verey�m bor nerde ise

  onlar� harita �zerine kendiniz yaz�n ve d�zenli olarak tekrar edin burda

  mehmet e�itin haritalarla co�rafya kitab� size g�zel bir kaynak olur

  kesinlikle ��z�lmesi gereken kaynaklar Yediiklim Co�rafya , Pegem

  Co�rafya , Bayram meral ve geriye kalanlar� piyasadaki kitaplar� ��z�p

  taray�n

  Genel tekrar� ise mehmet e�it olarak �neriyorum normal ders anlat�m

  videosu inan�lmaz �ok detayl� dedi�im hocalardan �al���p mehmet hoca ile

  tekrar edip onun amiral soru bankas� ve bordo denemesini ��z�n baz�

  de�i�ik sorular� oluyor ama onlarda genel k�lt�rde kar��na ��kabiliyor

  �zellikle genel k�lt�r co�rafya gelirse

  Tarih

  ben ramazan yetginden dinledim s�zel zekas� harika bir insan ramazan

  yetkin ile full �eker 3 yanl�� yapt�m tarihten ama Selami Yal��n

  hocay�da �neririm art�k hangisini isterseniz kesinlikle pegem tarih soru

  bankas� , Tarihin Pusulas� �smail Ad�g�zel hocan�n kitab� , ve son

  zamanlarda tekrar ederken Selami Yal��n �sym ne sorar videosu ve

  kitab�n� bitirin selami hocan�n tarih kitab�da olduk�a g�zeldir son

  tekrarda inan�lmaz �ok fayda sa�l�yor soru bankas�da d�nem i�inde

  ��z�lebilinir. son 2 ay kala tarihin kara kutusu kesinlikle ��z�lmeli

  inan�lmaz de�erli bir kitap

  Vatanda�l�k

  Ben Esra Hocay� �nermiyorum Emrah Vahap �zkaracan�n vatanda�l�k

  videolar�n� izleyip soru bankas�n� ��zer ard�ndan piyasadaki �zellikle

  g�ncel kitaplar yedi iklimin ve pegemin soru bankalar�n� bitirip elinize

  ge�en her �eyi ��z�n

  Ho�unuza giderse sizlere deneme �neriside yapar�m iyi ak�amlar

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Online Sınav

  En Güncel KPSS Kitap Önerileri Kolay Orta Zor

  KPSS Kitap Önerileri ve En İyi Soru Bankası Kitapları (2022)

  KPSS Kitap Önerileri ve En İyi Soru Bankası Kitapları (2022)

  Kpss 2022 kitap önerileri ve en iyi Kpss soru bankası kitaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz. En çok tercih edilen Kpss seti Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık kitaplarını yazımızın devamında bulacaksınız.

  En iyi Kpss Kitap Tavsiyeleri ve Kpss soru bankası kitap önerileri paylaşımından önce birkaç cümle ile konu çalışması yapılırken yahut soru bankası çözerken nasıl bir strateji izlemeyi öneriyoruz onu paylaşacağız. İşte En güncel Kpss Konu Anlatımlı Kitaplar ve Soru Bankası Kitapları Kpss Kitap seti.

  Kpss Türkçe Seti Önerilerimiz nelerdir ?

  Kpss Türkçe kitap önerilerinden önce sınavda çok fazla zaman alabilen Türkçe dersi için stratejimizi konuşalım. Dil bilgisi ,paragraf ve sözel mantık bölümlerinden oluşan Türkçe testinde paragraf ve sözel mantık kısmı br hayli zamanımızı alabiliyor. Özellikle paragraf soruları dönem dönem değişmekle birlikte çok uzun olabiliyor. Bu durum da okuma, anlama ve cevap verme süresini doğrudan etkiliyor. Bizim önerimiz Kpss Türkçe paragraf soruları için önceden çok iyi bir hazırlık yapmanızdır. Bu hazırlık da bizim tecrübelerimize göre sınava kadar her gün paragraf sorusu çözüp hız kazanmakla olacaktır. Eğer ki tüm sorulara bakmak gibi bir durumumuz da varsa sınav süresi bizleri çok endişelendirecektir. Hal böyle olunca bolca paragraf sorusunu süre tutarak çözebilirsek sınava kadar Türkçe dersi ile alakalı bir problem yaşamayız diye umut ediyorum.

  Öznur Hoca’nın anlaşılır anlatımıyla youtube ders videolarını takip ederek kitaptan da bir tekrar yapınca konu anlatım kısmı hallolacaktır. Sonrasında ise Kpss Türkçe soru bankasını çözünce işler Türkçe dersi için yoluna girecektir arkadaşlar.

  Aker Hoca da yine konu anlatım noktasında adaylar tarafından çokça tercih edilen bir eğitimcidir. Konu anlatımı gayet sade ve yalın soru çözümleri de yine anlaşılır ve oldukça faydalıdır. Siz de ders videolarını imkan dahilinde dinleyip sonrasında da soru çözümlerini yaparsanız çok faydalı olacaktır. Özellikle sözel mantık sorularında zorlanmayacaksınızdır.

  Matematik Kpss Soru Bankası önerimiz nedir ?

  Kpss Matematik soruları Temel matematik konularını içermektedir. Bu durum matematik dersinden çok da uzaklaşmamak için geçerli bir sebeptir diye düşünüyorum. Çoğu aday bu zamana kadar Matematik dersi görmedim, yapamam diye diğer derslere yoğunlaşıyorlar. Atama durumu çok kolay olmayan çoğu bölümde Matematik yapmadan atanmak bir hayli zor olabiliyor. Matematik dersi için tavsiyemiz anlatımını sevdiğiniz bir hocadan dinleyerek konuları bitirmeniz ve sonrasında sürekli soru bankası deneme sınavı ile bu öğrendiklerinizi pekiştirmeniz gerekmektedir. Matematik dersi zannedildiği kadar zor değildir sadece her derse verdiğiniz çabadan bu derse de vermeniz yeterlidir. Eğer ki  uzun zamandır matematik dersine çalışmadıysanız ve atama için matematik de yapmanız gerekiyorsa problemler konusu harici (tam sayılar, rasyonel sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler) konulara ağırlık vermenizi öneririm. Çünkü Problemler konusu biraz daha fazla zaman gerektirir ve diğer konuları da kapsayan sorulardır.

  İlyas Hocanın konu anlatımı ve soru bankası kitapları her seviye aday için yeterli olacaktır. Özellikler konu anlatım videolarında yaptığı soru çözümlerini çok dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm. Yıllardır matematik dersi ile uğraşmış olsanız da bir dinlemenizi isterim.

  Kpss Tarih Kitap ve Soru Bankası Tavsiyemiz

  Tarih dersi öyle bir derstir ki ne kadar konu çalışması yaparsak yapalım soru çözümü yapmaz isek çabuk unutulup boşuna vakit kaybettirecek bir derstir. Bu sebeple ders videolarını izleyip ardından olabildiği kadar çok soru çözmek gerekiyor. Ek olarak Tarih dersi için önerim çıkmış soruları önceden bir inceleyip ÖSYM soru tarzını bir görmenizdir. Konu çalışmasını da bu analize göre konu konu ne kadar detaya inerek çalışacağınızı belirlersiniz. Ne kadar çok soru o kadar çok doğru cevap diyorum  Tarih dersi için.

  Tarih dersi için dinleyebileceğiniz yine çok birikimli hocalarımız vardır. Bence anlatımını beğendiğiniz bir tane hocadan tüm dersleri dinleyip sonra çeşitli kaynaklardan bolca soru çözmek faydalı olacaktır. Eğer ki bir tane hoca bir tane kitap derseniz .. İsmail Adıgüzel – Tarihin Pusulası derim.

  Kpss Coğrafya dersi hangi kitaplar daha iyi ?

  Coğrafya dersi de Tarih dersi gibi unutmamak için bolca soru çözmeyi gerektiren derslerdendir. Genelde tarih dersine göre daha kolay ve anlaşılır görülse de ÖSYM bu konuda çoğu sınavda adayları yanıltmıştır.

  Bayram Meral Hocayı gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Özellikle haritalar üzerinden yapılan anlatımı akılda kalıcılık için çok çok faydalıdır.

  Engin Eraydın hoca da Coğrafya dersini eğlenceli hale getiren bir hocamızdır. Kitabında seçtiği sorular da yine sınavlar için mutlaka görülmesi gereken sorulardır.

  Coğrafya dersi için seçenek bir o kadar çok diye düşünüyorum. Hocalar da gerçekten çok kaliteli hocalar. Ama bu sefer favori olarak gördüğüm hocayı ve kitabını son sırada paylaşıyorum . Mehmet Eğit hoca ile sınava hazırlanırsanız evvela genel kültür sonra da coğrafya dersi konusunda çok tatmin olacaksınızdır. Coğrafyanın Amiral Soru Bankası özellikle görülmelidir. Her kitabında sınav tarzı bolca soru bulunmaktadır ve gerçekten çok özenle hazırlanmış sorular. Harita bilgisi konusunda da eksiğiniz kalmaz çünkü birlikte çiziyorsunuz o haritaları Mehmet Hocayla 🙂

  Vatandaşlık dersi kitap önerileri nelerdir ?

  Vatandaşlık dersi adaylara zor gelen ama genelde sınavda çok da zorlanmadıkları bir derstir benim nazarımda. Konu anlatımlarını dinledikten sonra soru çözümleri de yapılırsa tüm sınav soruları doğru yapma ihtimaliniz çok fazladır.

  Emrah hocanın eğlenceli anlatımı bence sıkıcı olan vatandaşlık dersini güzel kılıyor. Konu anlatımı ve soru bankası yeterli olacaktır.

  Kpss kitap önerisi yazımızda sizler için en çok faydayı vereceğini düşündüğümüz kaynak önerilerini sıraladık. Tabi bu Kpss kaynak tavsiyeleri herkese göre değişiklik gösterebilir. Benim önerilerimde ön planda tutuğum şey bu kitaplardan azami fayda görmemdir. Burada zikredilen kitaplar test edilmiştir. Sınav çalışmalarınızı da yukarıda konuştuğumuz üzere düzenli bir şekilde ilerletir ve her ders için çokça soru çözümü yapar süre tutarak deneme sınavlarıyla da kendinizi her daim hazır tutarsanız sınav sizin için çok zorlu olmayacaktır diye düşünüyorum .

  Bu öneriler inşallah sizler için faydalı olur ve sınavda hep bildiğiniz yerden çıkar ..

  Kpss 2021 Kitap Önerileri için burayı ziyaret edebilirsiniz. İstediğiniz kitaplara buradan ulaşabilirsiniz .

  Yazı kaynağı : sorubizden.com

  KPSS Önlisans Kitapları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  25 eylül istanbul at yarışı sonuçları

  1ziyaretçi

  25 eylül istanbul at yarışı sonuçları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  25 Eylül 2022 Pazar ⇒ İSTANBUL At Yarışı TJK Sonuçları, Parasal Neticeler, Anlık Koşu Sonuçları

  At Yarışı Sonuçları

  At Yarışı Sonuçları İstanbul 25 Eylül 2020 - TJK Yarış Sonuçları

  At Yarışı Sonuçları - 25.09.2022 İstanbul Tüm Koşular TJK - LiderForm.com.tr

  At Yarışı Sonuçları - 25.09.2022 İstanbul Tüm Koşular TJK - LiderForm.com.tr

  Son800: 0,50,06 - 0,49,46 Müddet: 1,21,28 Ganyan: 2.00

  Farklar: 2B 5B 4.5B

  GANYAN(2): 2,00TL İKİLİ(2/6): 2,25TL SIRALI İKİLİ(2/6): 4,65TL AGF:2

  Yazı kaynağı : liderform.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  18 yaş seçilme hakkı ne zaman verildi

  1ziyaretçi

  18 yaş seçilme hakkı ne zaman verildi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Seçme yaşı

  Seçme yaşı

  Seçme yaşı, bir vatandaşın kanunen seçimlerde oy kullanabilmesi için doldurmuş olması gereken asgarî yaştır. Dünya ülkelerinin birçoğunda seçme hakkı için asgari bir yaş belirlenmiştir. Çoğu ülkede, belirlenen yaşın altındaki vatandaşlar, oy verme ehliyetini haiz değildirler. Seçme yaşı anayasal hükümlerle düzenlenecek kadar önemli kabul edilir.

  Günümüzde "seçme yaşı" genellikle 18'dir. Demokrasilerde oy verme hakkı ilk verildiğinde seçme yaşı genelde 21, bazı durumlarda daha da yüksekti. 1970'lerdeki genel reform hareketiyle çok sayıda ülkede bu yaş 18'e düşürüldü.

  Türkiye'de seçme yaşı[değiştir | kaynağı değiştir]

  1876'da Kanûn-ı Esâsî ile Meclis-î Âyan ve Meclis-î Mebûsân olmak üzere iki meclisli bir parlamento oluşmuş ve 25 yaşını bitiren Osmanlı vatandaşları ilk kez seçme hakkına kavuştu. Bu hak, 1923 yılına geçerli kaldı.

  1924 Anayasası, 18 yaşını doldurmuş ve erkek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına seçme hakkı tanıyarak "seçme yaşı"nı 18’e indirdi. 1934 yılında yapılan bir değişiklik ile 22 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşına seçme hakkı verildi. 1961 Anayasası ile 21 yaşını dolduranlara seçme hakkı tanındı.

  1982 Anayasası ise 21 yaşını dolduran vatandaşlara seçme hakkı tanıdı. 1987 yılında seçme yaşı 20’ye, 1995 yılındaki anayasa değişikliğiyle de seçme yaşı 18’e indirildi. Dolayısıyla gençler karar mekanizmalarına katılımda çağdaş dünyadaki akranlarıyla aynı haklara kavuşmuş oldular.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Seçilme yaşı

  Seçilme yaşı, bir bireyin kanunen meclise ya da diğer bir resmî makama seçilmesi için doldurmuş olması gereken en küçük yaştır.

  Tartışmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Birçok gençlik hakları grubu güncel seçilme yaşı gerekliliklerini haksız yaş ayrımcılığı olarak görmektedir.[1]

  Türkiye'de seçilme yaşı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Seçilme hakkına gelince 1876'da Kanûn-ı Esâsî 30 yaşını bitirenlere seçilme hakkı tanımış, bu hak 13 Ekim 2006 tarihine kadar bu şekilde devam etmiş. Bu tarihte yapılan değişiklik ile seçilme yaşı 25’e indirilmiştir.[2] 11 Şubat 2017 yılına kadar bu şekilde devam eden seçilme yaşı,1 Şubat 2017 tarihinde T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlanan değişiklik ile 18'e indirilmiştir.[3]

  Yerel yönetimlerde ise (belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği) seçilme yaşı 2018 yılında 18 olarak tespit edilmiştir.[4]

  Cumhurbaşkanı seçilmek için ise seçilme yaşı 40'tır.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  T�RK�YE B�Y�K M�LLET MECL�S�

  rarlanmak istiyor. B�yle, sadaka gibi darac�k bir madd� s�n�r�n i�erisine sa�l�k hizmetlerinin s��d�r�lmas�ndan ho�lanm�yor, sosyal devleti hissetmek istiyor; ama, maalesef, bu Meclisin, bu H�k�metin deste�iyle AKP �o�unlu�unun getirmi� oldu�u birtak�m yasalar, T�rkiye'de sosyal devleti, ister be�enelim ister be�enmeyelim, bunun ifadesi, �ld�rmek �zeredir. Gen�lerimiz bundan ho�lanm�yorlar. Gen�lerimiz i� istiyorlar, her d�zeyde e�itim g�rm�� gencimizin bekledi�i ve �ncelikle bekledi�i i� imk�n��

  Bana gen�lerimiz geliyor, eminim bu koltuklarda oturan b�t�n arkada�lar�ma da geliyor. �zenle e�itilmi�, doktora yapm��, mast�r yapm��, �niversiteyi bitirmi�, liseyi bitirmi�, her d�zeyde e�itim g�rm�� gen�lerimiz i� istiyoruz diyorlar; namusumuzla, al�n terimizle evimize bir ekmek paras� g�t�rmek istiyoruz diyorlar. H�rs�zl�k yapal�m demiyorlar, k��e d�n�c�l�k yapmak istemiyorlar, al�n terlerinin kar��l���nda hayatlar�n� kazanmak istiyorlar; ama, i� yok. ��nk�, H�k�met, �zelle�tirme ad� alt�nda ba�latt��� satma-savma politikas�ndan ba��n� al�p gen�lerimize i� imk�n� haz�rlamaya ge�ti�imiz d�rt y�l boyunca gere�ince e�ilemedi�i i�in, i�siz gen�lerimizin say�s� azalmak nerede, her ge�en g�n artt�, artt�, artt� ve �n�m�zdeki g�nlerde daha da artacak gibi g�z�k�yor.

  Say�n Ba�kan, de�erli milletvekilleri; gen�lerimiz para kazan�p evlerine g�t�remiyorlar. Ailelerin gelirleri de evin b�t�n fertlerinin ihtiya�lar�n� kar��lamaya yetmiyor. K�sacas�, i��i, memur, k�yl�, dul, emekli, hepsi ailenin ortak oldu�u gelirden yak�n�yor, ge�inemiyoruz diyorlar ve bu �ik�yetlerini dile getirdikleri zaman da, derman olmak �urada dursun, H�k�met, bu �ik�yetlerin dile getirilmi� olmas�n� fevkalade rahats�z edici, fevkalade �z�c�, fevkalade yad�rgat�c� birtak�m ifadelerle engellemeye, susturmaya �al���yor.

  Toplum dertli say�n milletvekilleri ve maalesef, Adalet ve Kalk�nma Partisi �ktidar� ve buradaki Adalet ve Kalk�nma Partisi Grubu geride b�rakt���m�z d�rt y�l boyunca bunlar�n hi�birisine derman olamad�, bu sorunlar�n hi�birisini gere�ince ��zemedi. ��zebilmi� olsayd�, bu s�k�nt�lar dile getirilemezdi.

  K�ye gidemeyen milletvekilleri g�r�yoruz, k�yl�n�n elinden, halk�n elinden jandarma marifetiyle kurtulan, kurtar�lan milletvekilleri g�r�yoruz. Tepkilerden ancak jandarma marifetiyle kendilerini kurtarabiliyorlar. Bir iktidar�n, d�rt y�ll�k tek ba��na bir iktidar�n d�rd�nc� y�l� biterken b�yle manzaralar ya�amamas� gerekirdi diye d���n�yorum.

  Bunca dert ��z�ms�z dururken �imdi biz ne yap�yoruz; suya at�lm�� bir damla gibi, gen�lerimize, daha erken, yirmi be� ya��nda milletvekili olma imk�n�n� sunuyoruz. Dertleriniz kals�n, onlar� ��zemedik; ama, bak�n, ne g�zel, milletvekili se�ilirsiniz; in�allah, siz, yirmi be� ya��nda gelip bunlar� ��zersiniz demek istiyoruz herhalde. Bu g�zel, yirmi be� ya��nda milletvekili olabilmek, bu imk�n� gen�lere sa�layabilmek �ok g�zel; ama, ne zaman anlam ifade ediyor biliyor musunuz, gen�lerimizin di�er beklentileri de gere�ince kar��land��� zaman. Dileriz �n�m�zdeki se�imde sand�ktan ��kacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar�, gen�lerimizin bu sorunlar�n� da ��zecektir.

  Sayg�lar sunar�m. (CHP s�ralar�ndan alk��lar)

  BA�KAN - Te�ekk�r ediyorum Say�n Arasl�.

  T�m� �zerinde, Anavatan Partisi Grubu ad�na, Bitlis Milletvekili Say�n Edip Safder Gaydal�; buyurun. (Anavatan Partisi s�ralar�ndan alk��lar)

  ANAVATAN PART�S� GRUBU ADINA ED�P SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Say�n Ba�kan, �ok de�erli milletvekilleri; Anayasa'n�n milletvekili se�ilme yeterlili�ini d�zenleyen 76'nc� maddesi hakk�ndaki de�i�iklik teklifi hususunda Anavatan Partisi Grubunun g�r��lerini arz etmek �zere huzurlar�n�zday�m; Y�ce Heyetinizi sayg�yla selaml�yorum.

  Milletvekili se�ilme ya��n�n yirmi be� ya�a d���r�lmesi noktas�nda siyasi partilerimizde ve kamuoyunda ekseri bir mutabakat oldu�u a��k bir ger�ektir. T�rkiye gibi gen� n�fusun a��rl�kl� oldu�u bir �lkede se�ilme ya��n�n 25'e d���r�lmesinin sosyolojik gerek�eleri de net olarak mevcuttur.

  2000 y�l� n�fus say�m�na g�re 67 milyon olan n�fusumuzun 40 milyonu 30 ya��n alt�ndaki n�fustan olu�maktad�r. 20-30 ya� grubunda bulunan n�fus 13 milyon civar�ndad�r. Bu gen� n�fusun yakla��k olarak 6 milyon 250 bin kadar� 25-29 ya� grubunda bulunmaktad�r. Se�ilme ya��n�n 25'e d���r�lmesi 6 milyonu a�k�n gencin milletvekili se�ilebilme hakk�na kavu�mas�n� da sa�layacakt�r.

  Tarihimiz boyunca se�me ve se�ilme ya�� de�i�iklikler g�stermi�tir. Kanun� Esasi'de se�ilme ya�� 30, se�men ya�� 25 olarak belirlenmi�ti. Yeni kurulan T�rkiye Cumhuriyeti'nde ise, azalan n�fus gere�i se�me ya�� 18'e indirilmi�, se�ilme ya�� yine 30 olarak korunmu�tu. Se�me ya�� 1934'te 22 ya��na ��km��, 1961'de 21 ya�� olarak belirlenmi�, 1987'de 21 olarak kabul g�rm��, 1995'te de 18 ya��na indirilmi�tir. Se�men ya�� bu s�re� i�inde 18'e indirilirken, se�ilme ya�� 30'da kalm��t�r. Bunun, bizlerin de inand��� bir kararla burada se�ilme ya�� da 25'e d���r�lecektir.

  Millet Meclisinin milletin yans�mas� olarak gerekmektedir ki, mill� irade k�r�lmaya u�ramadan bu y�ce �at�n�n alt�nda tecelli edebilsin. Gen� n�fusumuzun sorunlar�n�n, bu sorunlar� ya�ayan gen�lerimiz taraf�ndan dile getirilmesinden daha tabi� bir hal olamaz. Bu sebeple, gen�lik sorunlar�n�n ikinci elden g�ndeme getirilmesinin

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  istanbul fergana uçak bileti fiyatları

  1ziyaretçi

  istanbul fergana uçak bileti fiyatları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İstanbul Fergana Ucuz Uçak Bileti Al, En Ucuz Bilet : 4482 TL | Ucuzabilet

  İstanbul Fergana Ucuz Uçak Bileti Al, En Ucuz Bilet : 4482 TL | Ucuzabilet

  İstanbul - Fergana uçuşları için en ucuz uçak bileti fiyatı 4482 TL . Bu, tüm hava yolları arasında bulunan en ucuz fiyat.

  Bilet fiyatları artmadan uçak biletinizi hemen almak içintıklayın.

  Yazı kaynağı : www.ucuzabilet.com

  Fergana Uçak Bileti Ara

  İstanbul Fergana Uçak Bileti Sorgula: Ucuz Bilet Bul: 4335 TL - turna.com

  İstanbul Fergana Uçak Bileti Sorgula: Ucuz Bilet Bul: 4335 TL - turna.com

  Tarihi olarak oldukça zengin bir şehir olan Fergana, Özbekistan’da bulunuyor. Görenleri kendine hayran bırakan olağanüstü doğal güzellikleri ve tarihi rotalarıyla Fergana, son yıllarda bölgede öne çıkan turistik destinasyonlar arasında. Özellikle Fergana Vadisi ile popüler olan destinasyonda birçok gezilecek yer mevcut.

  İstanbul’dan Fergana’ya yapılan uçuşları ağırlıklı olarak yeni yerler görmek isteyen gezginler tercih ediyor. Fergana’da görülmesi gereken yerler arasında Khonakhan Mosque, Yodgorlik Silk Factory ve Kumtepa Bazaar bulunuyor.

  İstanbul-Fergana arası seferlerde Uzbekistan Airways firmaları ile direkt uçuşlar yapılıyor. Bu uçuşların süresi 4 saat civarında. Aynı zamanda Türk Hava Yolları ile de aktarmalı uçuşlar yapabilirsiniz. Aktarmalı uçuşların süresi ise 12 saate kadar çıkabiliyor. İstanbul-Fergana arası ucuz uçak bileti fiyatları turna.com’da.

  Şehir Merkezinden İstanbul Havalimanı'na Ulaşım

  İstanbul şehir merkezinden Havalimanı yönünde ulaşım için belediye otobüsü, taksi ve transfer hizmeti ile ulaşmak mümkün.
  İstanbul Yeni Havalimanı, İstanbul’un Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısında, Arnavutköy ilçesinde konumlanıyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 kilometrekarelik genişliğe sahip alanda faaliyete geçen havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy Kavşağı’nda, Terkos Gölü’nün yanı başında yer alıyor

  İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 farklı hatta 150 belediye otobüsü, şehir merkezinden havalimanına yolcu taşıyor.

  İstanbul Yeni Havalimanı Otobüs Hatları
  1. Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-15 araç
  2. Otogar-38 km-15 dakika-12 araç
  3. Bakırköy-44 km-10 dakika-19 araç
  4. Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-23 araç
  5. Beşiktaş-43 km-20 dakika-13 araç
  6. Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-5 araç
  7. Kadıköy-64 km-20 dakika-11 araç
  8. Pendik-93 km-45 dakika-5 araç
  9. Hacıosman-40 km-30 dakika-4 araç
  10. Tepeüstü-91 km-30 dakika-7 araç
  11. Arnavutköy-22 km-40 dakika-3 araç
  12. Kemerburgaz-21 km-40 dakika-3 araç
  13. Sarıyer-40 km-30 dakika-5 araç
  14. Başakşehir-27 km-30 dakika-4 araç
  15. Bahçeşehir-40 km-40 dakika-4 araç
  16. Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-3 araç
  17. Halkalı-40 km-50 dakika-4 araç
  18. Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-10 araç

  İstanbul Havalimanı’na metro ile ulaşım

  İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında ulaşımı sağlayacak metro hatlarının çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosunun 2022 yılı sonunda, 6 istasyon ve 27 km uzunluğa sahip olacak Halkalı-Yeni Havalimanı metrosunun ise 2023 sonunda hizmete açılması planlanıyor.
  İstanbul Havalimanı’na İETT otobüsü ile ulaşım
  H2, H3 ve H4 hatları ile İstanbul Havalimanına ulaşılabilir.

  İstanbul Havalimanı’na özel araçla ulaşım

  İstanbul Havalimanı’na özel araçla ulaşım için en kolay güzergah üçüncü köprü üzerinden sağlanıyor. Havalimanındaki kapalı ve açık otopark kapasitesi 40 bin.
  Çok sayıda oto kiralama ofisinin de yer aldığı havalimanında ulaşımı kolaylaştırmak adına paylaşımlı araç uygulamalarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.
  Şehir merkezindeki araç kiralama şirketlerini ya da internetten gerçekleştirdiğiniz rezervasyonla araç kiralama hizmetinden yararlanabilirsiniz. Şehir merkezinden havalimanı güzergahında araç kullanarak hızlı bir ulaşım sağlamak mümkün ancak trafik yoğunluğuna dikkat etmek gerekiyor.

  İstanbul Havalimanı İletişim Bilgileri
  Adres: Tayakadın Mahallesi, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul
  Telefon: +90 212 891 91 91
  Faks:
  +90 212 891 91 92
  E-Posta : [email protected]

  Şehir Merkezinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Ulaşım

  İstanbul şehir merkezinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım için belediye otobüsü, HAVATAŞ otobüsü, özel firmalara ait servis araçları, taksi ve araç kiralama hizmetinden yararlanmak mümkün.

  Havalimanına Yenisahra - Sabiha Gökçen Havalimanı, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında 3 farklı hatta HAVATAŞ otobüsleri hizmet veriyor.

  Yenisahra- Sabiha Gökçen Havalimanı hattında hizmet veren HAVATAŞ otobüsü Yeni Sahra -Tem Bağlantı Yolu-Sabiha Gökçen Havalimanı yolunu takip ediyor. Haftanın 7 günü 24 saat her yarım saatte bir düzenlenen seferler trafik yoğunluğuna göre 45-60 dakika sürüyor.

  Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki HAVATAŞ otobüsleri Kadıköy-Yeni Sahra -Tem Bağlantı Yolu-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahını takip ediyor. Kadıköy kalkış noktası Kadıköy Rıhtım İETT otobüs durakları olan HAVATAŞ ile yolculuk trafik yoğunluğuna göre 60-80 dakika sürüyor.

  Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında çalışan HAVATAŞ otobüsleri ile Taksim-Beşiktaş-Boğaziçi Köprüsü-Tem Bağlantı Yolu-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahı izleniyor. Bu otobüslerin Taksim kalkış noktası Divan Otel Karşısı, Point Otel önü (Abdülhak Hamit Caddesi). Haftanın 7 günü 24 saat her yarım saatte bir düzenlenen seferler trafik yoğunluğuna göre en az 90 dakika sürüyor.

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüsleri ile de şehir merkezinden havalimanına ulaşım sağlanıyor. E-9 Bostancı, KM22 Kartal Metro-Cevizli, 130 H Tuzla, 131S Tepeüstü, 132H Pendik YHT, 16S Uzunçayır Metrobüs, E10 Kurtköy-Kadıköy, E11 Kadıköy, E18 Altunizade-Ümraniye, E3 4.Levent Metro, E9 Bostancı hatları için iett.gov.tr'den bilgi almak mümkün.

  Kadıköy-Kartal metrosunun Kartal istasyonunda inip taksiye binmek ya da geçen belediye otobüslerini kullanarak da havalimanına ulaşma seçeneği var.

  Şehir merkezinin dört bir yanındaki taksileri kullanarak havalimanına ulaşılabiliyor. Ayrıca araç kiralama şirketleri ve internetten yapılacak araç kiralama rezervasyonu ile de bu hizmetten yararlanılabiliyor.

  Pegasus Havayolları'nın seferlerini kullanan yolculara hizmet veren Bursa, Yalova, Gemlik, Sakarya, Kocaeli, Gebze ve Karamürsel il ve ilçeleri arasında düzenlediği seferlerle havalimanı ile bu güzergahlar arasında ulaşım sağlanıyor. Bu hizmet için Akmis Seyahat'in web sitesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz.

  Fergana Uluslararası Havalimanı’ndan Fergana Şehir Merkezine Ulaşım

  Fergana Uluslararası Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşmak, havalimanının lokasyonu sayesinde oldukça kolay.

  Havalimanından şehir merkezine ulaşmanın en kolay yolu havalimanı terminal binası dışından binebileceğiniz 6A ve 6B numaralı otobüsler. Bu otobüsler yaklaşık 5 km. olan mesafeyi ortalama 10 dakikada aşarak sizi şehir merkezine götürüyor.

  Ayrıca havalimanı terminal binasının hemen dışında taksi durakları da bulunur. Buradan bineceğiniz taksilerle 7 ile 10 dakika arasında şehir merkezinde arzu ettiğiniz bir noktaya gidebilirsiniz. Eğer aradaki dil bariyerini aşarak daha güvenli bir yolculuk yapmak istiyorsanız yakın zamanda burada da işler hale gelen Yandex Taxi uygulamasını kullanabilirsiniz.

  Fergana şehrine gelmişken etrafı da görmek istiyorum derseniz, bir araba kiralamak da iyi fikir. Kiralayıp havalimanından teslim alacağınız bir otomobil ile hem Fergana’da görülecek yerleri görürsünüz hem de havalimanı transferini halletmiş olursunuz. 

  Mesafe kısa olsa da uçaktan iner inmez otelime gitmek istiyorum diyorsanız Tripadvisor gibi güvenilir sitelerden veya otelinizin resepsiyonundan profesyonel bir havalimanı transferi tutabilir, otelinize hızlıca ulaşabilirsiniz. 

  Yazı kaynağı : www.turna.com

  İstanbul Fergana Uçak Bileti den Başlayan Fiyatlarla – Yandex.Bilet

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  ford courier lastik basıncı kaç olmalı

  1ziyaretçi

  ford courier lastik basıncı kaç olmalı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ford TOURNEO CONNECT Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı? | Lastik Jant AVM

  Akıllı Öneri Rehberi | Ford Türkiye

  Akıllı Öneri Rehberi | Ford Türkiye

  Satın Alın

  Ford Anında

  Dijital Stüdyo

  Filo Çözümleri

  Ford İkinci El

  Kampanyalar

  Üstyapı Çözümleri

  Oluştur ve Fiyat Al

  Ford Bayileri

  Yazı kaynağı : www.ford.com.tr

  Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı ?

  Arkadaşlar 2006 comfort 1.4 tcdi sahibiyim, yeni aldığım ve lastik de hava inmiş gibi duruyor, lastik basınç değeri ne olmalı ? bir bilen yazsada ona göre şişirsem ?

  buna cevap veren filtre değişimleri ve balata değişimleri toplamda ne kadar tutar bunada cevap verirse sevinirim )

  ama asıl sorum basınç değeri

  teşekkürler.

  Yazı kaynağı : www.otoclubturkiye.com

  195 55 R16 Lastiklerde İdeal Hava Basıncı Kaç Olmalıdır?

  195 55 R16 Lastiklerde İdeal Hava Basıncı Kaç Olmalıdır?

  Özellikle aracın ağırlık dağılımına bağlı olarak ideal hava basıncı değişkenlik gösterir. Bu sebepten dolayı ön lastikler ve arka lastikler olmak üzere, 195 55 R16 lastik hava basıncı belli bir yapı üzerinden ele alınır.

  195 55 R16 Lastiklerde İdeal Hava Basıncı Kaç Olmalıdır?

  Seyahat noktasında eğer aracın ağırlıkları eşitse ve ön tarafta sadece 2 kişi varsa, o vakit Önder 34 psi ve arkalar 32 psi olmalıdır. Ancak hem ön hem de arka tarafta toplamda 4 kişi var ise, o vakit tüm lastiklerin ideal hava basıncı 34 psi olması gerekir. Böylece çok daha sağlıklı ve güvenli şekilde seyahat etme imkanı elde edilir.

  195 55 R16 Lastiklerde İdeal Hava Basıncı

  Söz konusu lastikler üzerinden ideal hava basıncı olduğu vakit belli başlı bazı değişkenlikler ön plana çıkar. Bu konuda 195 55 R16 Lastikler için ağırlık önemlidir. O yüzden genel olarak aracın içi dolu olduğu vakit 34 psi üzerinden hava basıncı ele alınır. Arka taraf boş ve ön taraflar dolu ise o zaman 34 ile 32 psi şeklinde ön ve arka lastikler ideal hava basıncına getirilir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.